Bolig

Boligtaksering rommer en rekke tjenester, skreddersydd etter ulike formål.

Tjenester innen boligtaksering

Tilstandsrapport

En av kjernene i de nye boligsalgsreglene er nye tilstandsrapporter. Det er laget en egen forskrift om hva som skal være med i en tilstandsrapport for at den skal være «godkjent» etter loven.

Tilstandsrapporten er et dokument som gir deg en grundig oversikt over boligens tilstand. Den inneholder informasjon om bygningens tekniske og fysiske tilstand, samt detaljert informasjon om eventuelle feil og mangler, med et kostnadsestimat på utbedring der det er gitt TG 3 (tilstandsgrad). Rapporten utarbeides av en fagkyndig takstperson (takstingeniør) som utfører grundige undersøkelser av boligen ifølge gitte standarder.

Når den er «godkjent» regnes altså kjøpere for å kjenne innholdet. I forskriften er det krav om at det skrives tydelig, slik at forbrukere skal skjønne dette.

Tilstandsrapporten er ikke obligatorisk ved boligsalg, men Forbrukerrådet og de fleste meglere anbefaler denne på det sterkeste.

Reglene i Avhendingsloven om kjøp og salg av brukt bolig ble endret 1. januar 2022.

Reklamasjonsrapport

En reklamasjonsrapport er i prinsippet en tilstandsrapport som vanligvis benyttes ved feil eller mangler i forbindelse med eierskifte av bolig. Rapporten kan også benyttes for å dokumentere feil eller mangler ved utførte byggearbeider. Reklamasjonsrapporten er et juridisk dokument som dokumenterer og vurderer feil og mangler av en fagkyndig person (Bygningssakkyndig). Rapporten benyttes i hovedsak av privatpersoner, jurister og forsikringsselskaper.

Reklamasjonsrapporten er et dokument som beskriver og dokumenterer feil og mangler i forhold til referanse. I rapporten beregnes utbedringskostnader som grunnlag for kompensasjon.

Verditakst

Ved en verditakst lager takstmannen en rapport etter befaring og oppmåling av boligen. Verditakster inneholder en teknisk beskrivelse og angivelse av vedlikeholdsbehov, men uten de grundige undersøkelsene som kjennetegner en Tilstandsrapport.

Når markedsverdien beregnes er det viktigste parameteret forhold som beliggenhet, utsikt, solforhold, kommunikasjon samt nærhet til butikker og barneskole.

I verditaksten vil den bygningssakkyndige også beregne en teknisk verdi. Teknisk verdi beregner hva det hadde kostet å bygge en tilsvarende bolig i dag, samtidig som skader, slitasje og vedlikeholdsetterslep trekkes fra byggekostnadene.

Denne taksten sier kun noe om verdien av boligen og lite om boligens tekniske tilstand. Rapporten er basert på boligens størrelse, beliggenhet, vedlikehold og bruksrettigheter.

En verditakst brukes som regel ved arv og skifte, og dersom en part skal kjøpes ut av fellesbolig ved skilsmisse.

Forhåndstakst

Forhåndstakst er den taksten som benyttes på eiendom som ikke er ferdig eller påbegynt. Det kan settes en verdi som ferdig med diverse forutsetninger med tanke på standard, ferdigstillelse og om det er noe eier skal gjøre selv – gjelder også utomhusarbeider. Bankene ønsker ofte en vurdering av verdien på befaringstidspunktet også. Gjenstående arbeid, ferdigattester og/ eller andre forutsetninger blir bemerket i denne forhåndstaksten. Det er viktig å få understreket at de oppførte verdier er forhåndsvurderte og ikke endelig takstresultat fordi boligen ikke er ferdig bygget. Forhåndstakst er ofte brukt ved byggelån og utbetalinger på progresjon i byggeprosessen. Der beskrives hvilke verdier som er tillagt eiendommen og belyser hvilken risiko som gjenstår. Banker og andre finansinstitusjoner krever ofte forhåndstakst for å kunne beregne sikkerhet på utlånsrammen i forbindelse med det aktuelle prosjektet.

Forhåndstaksten kan være nyttig når det skal utføres tiltak på en eiendom og kan brukes som grunnlag og sikkerhet for å søke om å få innvilget et byggelån. Den gir deg en fremtidig verdi på eiendommen når boligen er ferdig oppført.

Avhendingsloven

Ved eierskifte gjelder reglene i Avhendingsloven om kjøp og salg av brukt bolig. Selger kan ikke ta generelle forbehold om tilstanden ved salg til forbrukerkjøpere. Boliger og fritidsboliger kan ikke selges «som den er» til forbrukere.

Det stilles strenge krav til informasjonen fra selger. Selger må opplyse om alle kjente forhold ved boligen, og opplysningene skal være korrekte. I tillegg bør selger innhente en tilstandsrapport som vil gi kjøper mer og bedre opplysninger om boligen.

I tillegg gjelder forskrift til avhendingsloven om tilstandsrapporter. Denne setter strenge krav til både innholdet i og utførelse av tilstandsrapporter.