Etiske retningslinjer

Norges takstingeniørers forening er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen. I denne personvernerklæringen forklarer vi hva slags personopplysninger vi lagrer og hvordan vi behandler de. Denne personvernerklæringen gjelder for: https://ntif.no

A. Innledning

1. Reglenes formål

Regler for god takseringsskikk har som formål å sikre at alle takseringsoppdrag utføres etter etiske prinsipper som er grunnlag for takstingeniørens virke. Brudd på reglene er grunnlag for disiplinære følger for takstingeniøren.

2. Takstingeniørens oppgave

En takstingeniørs oppgave er å utføre oppdraget samvittighetsfullt og uhildet.

Takstingeniøren plikter innenfor lovens ramme og etter beste evne å ivareta sine oppdragsgiveres interesser. Det skal skje uten tanke på personlig fordel eller risiko, politisk oppfatning, rase, religion eller utenforliggende hensyn.

Takstingeniøren bør ikke identifisere seg med sin oppdragsgiver og har krav på ikke å bli identifisert med de standpunkter han forfekter for sin oppdragsgiver og de interesser oppdragsgiveren har.

Takstingeniøren plikter både å være rådgiver og talsmann for sin oppdragsgiver.

Takstingeniøren avgjør selv om han vil påta seg et oppdrag.

3. Takstingeniørens opptreden

En takstingeniør skal i sitt virke opptre saklig og korrekt. Takstingeniøren må unngå en opptreden som er egnet til å skade standens og yrkets anseelse.

4. Takstingeniørens forhold til menneskerettighetene

En takstingeniør skal ikke gi råd som takstingeniøren forstår eller må forstå vil innebære krenkelse av noens menneskerettigheter eller en betydelig risiko for dette. Med menneskerettigheter menes det samme som i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

B. Alminnelige prinsipper

1. Uavhengighet

1.1 Forpliktelser

For å leve opp til forpliktelsene som en takstingeniør påtar seg, er det nødvendig at han er uavhengig slik at hans råd og handlinger ikke påvirkes av uvedkommende hensyn. Især er det påkrevet at han ikke lar seg påvirke av egne personlige interesser eller press utenfra. Takstingeniøren må unngå at hans uavhengighet svekkes, og han må ikke gå på akkord med sin profesjonelle standard for å tekkes sin oppdragsgiver eller tredjemann.

1.2 Oppdrag

En takstingeniør må ikke påta seg oppdrag hvor hans personlige økonomiske interesser kan komme i konflikt med oppdragsgiverens interesser eller ha innflytelse på hans frie og uavhengige stilling som takstingeniør.

En takstingeniør må ikke gjøre seg økonomisk interessert i utfallet av et oppdrag ved at oppdragsgiverens krav eller en del av dette overtas av takstingeniøren. Takstingeniøren må ikke påta seg kausjon for oppdragsgiveren.

En takstingeniør som representerer egne økonomiske interesser, helt eller delvis, plikter å gjøre sine medkontrahenter og andre interesserte oppmerksom på dette.

1.3 Uavhengighet

En takstingeniør må ikke organisere sin virksomhet på en måte som medfører at han ikke fritt og uavhengig kan rådgi og bistå sine oppdragsgivere eller slik at hans uavhengighet på annen måte blir svekket.

2. Tillitsforhold

I sin virksomhet er takstingeniøren avhengig av tillit som bare kan oppnås når takstingeniørens hederlighet og integritet er hevet over tvil.

3. Fortrolighet

3.1 Taushetsplikt

Det er av sentral betydning for takstingeniørens virke at oppdragsgivere og andre kan gi takstingeniøren opplysninger som takstingeniøren er forpliktet til ikke å meddele videre. Takstingeniørens plikt til å behandle opplysningene fortrolig, er en nødvendig forutsetning for tillit og er således en grunnleggende og overordnet rett og plikt for takstingeniøren.

Takstingeniørens plikt til å bevare taushet om opplysninger han mottar, fremmer yrkesvandelen så vel som oppdragsgiverens interesser og har derfor krav på en særlig beskyttelse fra statens side.

3.2 Fortrolighetsplikt

En takstingeniør skal overholde den taushetsplikt som han er pålagt gjennom lovgivningen.

Opplysninger takstingeniøren blir kjent med i sitt virke som takstingeniør, må behandles fortrolig også når opplysningene ikke omfattes av hans lovbestemte taushetsplikt. Plikten til fortrolighet er ikke tidsbegrenset.

3.3 Medarbeidere

Takstingeniøren skal kreve at fullmektiger, personale og enhver person som han engasjerer i forbindelse med takstingeniørvirksomheten, overholder den samme taushets- og fortrolighetsplikt.

4. Takstingeniørers reklame og forhold til media

4.1 Reklame

En takstingeniørs reklame skal i form og innhold være saklig og korrekt og følgelig ikke inneholde noe som er uriktig, misvisende eller villedende.

Det er tillatt å fremheve en eller flere grener av takstingeniørvirksomheten under forutsetning av at takstingeniøren har særskilt innsikt og erfaring innen vedkommende felt.

Takstingeniørene bør medvirke til å fremme objektiv informasjon om sitt yrke på en slik måte at dette kommer takstingeniørstanden og det bolig/næringsrelatere publikum til gode.

4.2 Uttalelser

En takstingeniør plikter ved enhver omtale av tvistesaker å ta tilbørlig hensyn til partenes interesser, herunder hindre faren for påvirkning av dommere, sakkyndige og vitner. Takstingeniøren skal vise særskilt tilbakeholdenhet når det gjelder medieomtale av forestående eller verserende rettssaker der han selv er eller har vært engasjert.

I ethvert tilfelle der en takstingeniør uttaler seg i en sak der han har eller har hatt oppdrag, må det gjøres uttrykkelig oppmerksom på dette.

C. Forholdet til oppdragsgiveren

1. Aksept og avslutning av oppdrag

1.1 Oppdrag

En takstingeniør må ikke påta seg oppdrag uten etter anmodning direkte fra oppdragsgiveren, fra en annen takstingeniør på en oppdragsgivers vegne eller fra et kompetent organ.

Påtar en takstingeniør seg et oppdrag i tilknytning til en økonomisk transaksjon skal takstingeniøren undersøke identiteten til oppdragsgiveren eller mellommann som takstingeniøren påtar seg oppdrag for.

Oppdragsbekreftelse skal innhentes for alle oppdrag.

1.2 Råd og oppgaver

En takstingeniør skal gi råd til oppdragsgiveren og ivareta hans interesser raskt, samvittighetsfullt og påpasselig. Takstingeniøren er personlig ansvarlig for å utføre de oppgaver han påtar seg. Han skal holde oppdragsgiveren underrettet om sakens gang.

1.3 Kapasitet og kompetanse

En takstingeniør skal ikke påta seg et oppdrag når han vet eller bør vite at han mangler den nødvendige kompetanse. Dette gjelder likevel ikke hvis takstingeniøren innen rimelig tid sørger for å skaffe seg den kunnskap eller innhente den kompetanse som er nødvendig for en faglig forsvarlig utførelse av oppdraget.

En takstingeniør bør ikke påta seg nye saker dersom hans øvrige arbeidspress gjør at sakene ikke kan bli behandlet med rimelig hurtighet.

1.4 Omkostninger

Hvis omkostningene i forbindelse med et oppdrag må antas å bli uforholdsmessig høye i forhold til oppdragsgiverens økonomiske stilling eller de interesser saksforholdet gjelder, skal takstingeniøren i tide gjøre oppdragsgiveren oppmerksom på dette. Før en takstingeniør engasjerer en annen takstingeniør, sakkyndig eller andre i anledning av et oppdrag bør oppdragsgiverens samtykke innhentes.

1.5 Fullføre eller avslutte oppdrag

En takstingeniør som har påtatt seg et oppdrag, plikter å fullføre det hvis oppdragsgiveren ønsker dette, med mindre det viser seg:

  • at takstingeniøren har fått feilaktig eller ufullstendige opplysninger
  • at oppdragsgiveren ikke vil følge takstingeniørens råd i saken
  • at oppdragsgiveren ikke på anmodning betaler forskudd eller stiller sikkerhet for honorar og omkostninger
  • at oppdragsgiveren ikke på anmodning betaler á konto regning for utført arbeid og/eller påløpte omkostninger
  • at oppdragsgiveren foranlediger eller medvirker til offentliggjørelse i strid med takstingeniørens anmodning om å avstå fra slik offentliggjørelse, eller
  • at det inntreffer slike omstendigheter at det ikke rimeligvis kan forlanges at takstingeniøren fortsetter oppdraget.

 

Før takstingeniøren frasier seg et oppdrag, plikter han å utføre det som ikke kan utstå uten at oppdragsgiveren utsettes for rettstap.

1.6 Dokumenter

En takstingeniør har rett til å nekte å utlevere dokumenter som han har fått i sin besittelse i forbindelse med et oppdrag så lenge oppdragsgiveren ikke har dekket takstingeniørens tilgodehavende for utlegg og honorar i vedkommende sak. Det gjelder dog ikke når og så langt som tilbakeholdelsen vil medføre rettstap. 

1.7 Frasi seg oppdrag

En takstingeniør skal frasi seg et oppdrag hvis han får mistanke om at det omfatter en transaksjon som vil medføre hvitvasking av penger og oppdragsgiveren ikke er villig til å avstå fra å gjennomføre transaksjonen.

2. Interessekonflikter

2.1 Hovedregel

En takstingeniør skal ikke påta seg oppdrag hvis det som følge av oppdraget oppstår risiko for brudd på takstingeniørens lojalitet og fortrolighet overfor oppdragsgiverne eller brudd på takstingeniørens plikt til uavhengighet.

2.2 Dobbeltrepresentasjon

I samme sak må ikke en takstingeniør rådgi, representere eller handle på vegne av to eller flere oppdragsgivere hvis det foreligger eller oppstår motstridende interesser mellom dem i saken eller det er en klar risiko for dette.

2.3 Oppdragsgiverkollisjon

En takstingeniør kan bare ta oppdrag for en oppdragsgiver mot en av takstingeniørens øvrige oppdragsgivere dersom det må anses klart ubetenkelig som følge av oppdragenes forskjellige art eller type oppdragsgiver. Takstingeniøren skal underrette oppdragsgiveren om forholdet.

2.4 Oppdrag mot tidligere oppdragsgiver

Takstingeniøren skal avstå fra å påta seg oppdrag mot en tidligere oppdragsgiver dersom takstingeniørens kjennskap til den tidligere oppdragsgivers forhold vil kunne brukes til urettmessig fordel for den nye oppdragsgiver eller medføre skade for den tidligere oppdragsgiver.

2.5 Betydningen av oppdragsgiverens samtykke

Dersom en takstingeniør ellers er avskåret fra å foreta handlinger eller aktiviteter for en eller flere oppdragsgivere i henhold til dette punkt 2, skal dette bare gjelde i den utstrekning oppdragsgiveren eller oppdragsgiverne ikke har samtykket i at handlingen eller aktiviteten kan foretas.

Selv om oppdragsgiverne gir samtykke, er takstingeniøren likevel avskåret fra å handle dersom hans plikt til lojalitet eller fortrolighet overfor en oppdragsgiver eller takstingeniørens plikt til uavhengighet derved blir brutt.

Et samtykke fra oppdragsgiveren er bare gyldig dersom det er gitt på grunnlag av en henvendelse fra takstingeniøren som gir oppdragsgiveren fullstendig og oppriktig opplysning om hva interessekonfliktproblemet består i.

2.6 Reglenes anvendelse på fellesskap

Driver en takstingeniør virksomhet i selskap, kontorfellesskap eller lignende fellesskap, gjelder reglene i C 2.1-2.5 om interessekonflikter for fellesskapet og alle dets deltagere.

2.7 Honorarberegning

2.7.1 Oppdragsgiverinformasjon

Oppdragsgiveren har krav på å få opplyst hvordan takstingeniøren har beregnet sitt honorar. Honoraret skal stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført av takstingeniøren.

2.7.2 Avtaleinngåelse

En takstingeniør må ikke inngå avtale med oppdragsgivere eller andre om at han skal motta et honorar på prosent- eller andelsbasis i forhold til sakens resultat eller gjenstand enten dette gjelder et pengebeløp eller annen form for vederlag.

Unntak fra denne regel kan bare finne sted i de tilfeller der lovgivningen eller offentlige forskrifter hjemler slik adgang.

2.7.3 Avtale i form av aksjer

En takstingeniør må ikke inngå avtale med oppdragsgivere eller andre om at han skal motta honorar i form av aksjer eller andre eierandeler i selskap hvor aksjenes eller andelenes verdi vil bli påvirket av resultatet i saken. Heller ikke i andre tilfeller må det inngås avtale om en slik oppgjørsform hvis dette vil kunne påvirke takstingeniørens frie og uavhengige stilling under utførelsen av oppdraget.

2.7.4 Forskuddsbetaling

Hvis en takstingeniør krever forskuddsbetaling av honorar og/eller utlegg, må slik betaling ikke overstige det beløpet som etter rimelig skjønn vil kunne medgå til å dekke honorar og utlegg.

2.7.5 Rettshjelpsordninger

En takstingeniør plikter å opplyse sin oppdragsgiver om eksisterende muligheter for offentlig rettshjelp og rettshjelpsforsikring.

2.7.6 Ansvarsforsikring for takstingeniøren

Takstingeniøren skal til enhver tid være ansvarsforsikret mot erstatningskrav som retter seg mot hans yrkesutøvelse under hensyn til hans virksomhets art og omfang.

D. Takstingeniørens forhold til domstolene og andre konfliktløsende organer

1. Opptreden overfor retten

En takstingeniør skal opptre korrekt i forhold til lov og forskrifter som regulerer eiendomsomsetningen. Takstingeniøren skal vise retten respekt og høflighet, uten frykt og uten hensyn til egne interesser eller konsekvenser for seg eller andre.

2. Rettferdig rettergang

Takstingeniøren må ikke på noen måte søke å påvirke rettens medlemmer underhånden.

En takstingeniør skal ikke bevisst gi uriktige eller villedende opplysninger til retten.

3. Saker hvor takstingeniøren kan bli ført som vitne

En takstingeniør bør vise varsomhet med å motta verv som sakkyndig i en sak hvor det på forhånd må anses sannsynlig at han vil kunne bli ført som vitne i saken.

E. Overtredelse

Brudd på de etiske regler, instrukser eller god takstingeniør-skikk kan få disiplinære følger. Alvorlige eller gjentatte brudd kan medføre suspensjon eller eksklusjon. I forbrukersaker kan forbrukeren avgi skriftlig klage til Reklamasjonsnemnda for takstingeniører, som er et tvisteløsningsorgan etablert i samarbeid mellom NTIF og Forbrukeradvokatene/Forbrukerrådet.  Nemndas avgjørelser er rådgivende. Andre klager kan rettes til takseringsorganisasjonene.

NTIF kan behandle saker som bringes inn for sin organisasjon, eller saker som allerede er behandlet i Reklamasjonsnemnda. NTIF utfører en selvstendig behandling av sakene, samt at den gjør vedtak som meddeles den innklagede og klager.