Lover

Norges takstingeniørers forening er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen. I denne personvernerklæringen forklarer vi hva slags personopplysninger vi lagrer og hvordan vi behandler de. Denne personvernerklæringen gjelder for: https://ntif.no

§ 1 Foreningen

Foreningens navn er Norges takstingeniørers forening.

Medlemmer må være takstforetak der utøvede takstmenn er utdannet som takstingeniører gjennom utdanningsinstitusjoner som til enhver tid styret godkjenner.

Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

I tillegg til loven har foreningen vedtekter, etiske regler og annet utfyllende regelverk vedtatt i foreningens årsmøte (jfr. § 7).

Foreningens forretningsadresse er i Oslo.

§ 2 Formål

Norges Takstingeniørers Forening er en interesseorganisasjon for foretak bestående av takstingeniører som har som hovedmål å gi medlemsforetakene høy faglig kompetanse og gode utviklingsmuligheter. Foreningen jobber for å fremme takstforetakenes posisjon og en økt konsolidering med søkelys på objektive og kvalifiserte takstingeniører innen alle former for taksering.

Dette gjøres på følgende måte:

  • Til enhver tid sørger for at lover og forskrifter, med henblikk på de siste versjoner, ligger som fundament for foretakenes faglige kompetanse og utførelse av yrket.
  • Arbeide for gode politiske rammebetingelser og være en toneangivende aktør i samfunnsdebatten, samt sikre rekruttering til bransjen.

Dette skal oppnås ved å:

a) Tilrettelegge for faglig utvikling av yrket og høyne medlemsforetakenes faglige kompetanse.
b) Stille høye krav til bærekraft, etikk og habilitet.
c) Arbeide for gode rammebetingelser.
d) Sikre rekruttering til yrket.
e) Være en aktiv deltaker i samfunnsdebatten.

§ 3 Faste organer

Foreningen har følgende faste organer:

Årsmøtet (jfr. § 7)

Reklamasjonsnemnd

§ 4 Medlemskap

Medlemmer må være takstforetak der utøvede takstmenn er utdannet som takstingeniører gjennom utdanningsinstitusjoner som til enhver tid styret godkjenner. Takstforetakene må også tilfredsstille kravene som fremkommer i foreningens vedtekter.

Medlemsforetakene må rette seg etter foreningens regelverk og vedtak fattet med hjemmel i disse.

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøtet, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av foreningen.

Ordinær utmelding skal skje skriftlig i henhold til foreningens vedtekter.

§ 5 Mislighold av medlemskap

Foreningen har rett til å pålegge alle takstingeniører sertifisert i henhold til foreningens vedtekter og som er ansatt i, eller er eier av et medlemsforetak, sanksjoner i form av rådgivning, kompetanseheving eller sidemannskontroll etter lover og vedtekter, samt andre nærmere vedtatte regler og rutiner fastsatt av årsmøtet.

Foreningen har rett til å bringe et medlemskap til opphør dersom medlemsforetaket ikke følger foreningens regelverk.

§ 6 Klagebehandling, suspensjon og eksklusjon

Norges takstingeniørers forening har en ordning for behandling av både faglige og etiske klager på sertifiserte takstingeniører og medlemsforetak. Årsmøtet vedtar og iverksetter ordningen på områder hvor lover eller vedtekter ikke allerede beskriver rutinene.

Årsmøtet fatter vedtak om suspensjon og eksklusjon.

Et medlemsforetak kan suspenderes for et nærmere bestemt tidsrom eller innstilles for eksklusjon hvis medlemsforetaket:

a) overtrer foreningens lover, vedtekter eller etiske regler og regler for god takseringsskikk.
b) på andre områder enn de som er dekket under pkt. a, opptrer på en annen måte enn det intensjonene i Norges takstingeniørers forenings lover og regelverk krever.

Årsmøtets vedtak om suspensjon eller eksklusjon kan ankes til reklamasjonsnemnden.

§ 7 Årsmøtet

Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av juni måned.

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet.

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.

Styret bestemmer om møtet skal holdes fysisk eller som et fjernmøte med digitale hjelpemidler.

Medlemsforetak må melde seg på møtet senest fem – 5 – virkedager før årsmøtet.

Årsmøtet skal:

  • behandle årsmelding
  • behandle revidert regnskap
  • behandle innkomne forslag
  • fastsette kontingent
  • vedta budsjett
  • velge
    • leder og nestleder
    • styremedlemmer
    • evt. varamedlemmer
    • revisor – styret gis fullmakt til å beslutte om årsregnskapet skal revideres eller ikke.

Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Vedtak på Årsmøtet skal protokolleres og protokollen skal undertegnes av 2 valgte tilstedeværende medlemsforetak.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i

innkallingen.

§ 9 Styret

Foreningen har et styre på 4-6 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret

skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret skal:

  • iverksette årsmøtebestemmelser
  • oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse
  • administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser
  • representere foreningen utad


Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.

§ 10 Administrasjon

Foreningen skal ha en administrasjon som ledes av en daglig leder.

§ 11 Oppløsningen av foreningen

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.