Vedtekter

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er: Norges Takstingeniørers Forening

§ 2 Sted

Foreningen har adresse i Oslo

§ 3 Formål

Norges Takstingeniørers Forening er en interesseorganisasjon for foretak bestående av takstingeniører som har som hovedmål å gi medlemsforetakene høy faglig kompetanse og gode utviklingsmuligheter. Dette gjøres på følgende måte: Til enhver tid sørger for at lover og forskrifter, med henblikk på de siste versjoner, ligger som fundament for foretakenes faglige kompetanse og utførelse av yrket. Arbeide for gode politiske rammebetingelser og være en toneangivende aktør i samfunnsdebatten, samt sikre rekruttering til bransjen.

Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter:

Norges Takstingeniørers Forening er en bransjeorganisasjon for takstforetakene i Norge. Vi jobber for å fremme takstforetakenes posisjon og en økt konsolidering med fokus på objektive og kvalifiserte takstingeniører innen alle former for taksering.

§ 4 Organisasjonsform

Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

§ 5 Medlemmer

Medlemmer må være takstforetak der utøvede takstmenn er utdannet som takstingeniører gjennom utdanningsinstitusjoner som til enhver tid styret godkjenner.

§ 6 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av foreningen.

Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøte.

§ 7 Årsmøtet

Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet.

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.

§ 8 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 • behandle årsmelding
 • behandle revidert regnskap
 • behandle innkomne forslag
 • fastsette kontingent
 • vedta budsjett
 • velge
  • leder og nestleder
  • styremedlemmer
  • varamedlemmer
  • revisor – styret gis fullmakt til å beslutte om årsregnskapet skal revideres eller

§ 9 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraord. årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 10 Styret

Foreningen har et styre på 4-6 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret skal:

 • iverksette årsmøtebestemmelser
 • oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse
 • administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser
 • representere foreningen utad

 

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.

§ 11 Signaturrett og Prokura

Signaturrett: Styreleder og daglig leder hver for seg.
Prokura: Daglig leder

§ 12 Vedtektsendring

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 13 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.