Takstbransjen i Norge, forventninger og behov de kommende årene

Rammebetingelsene i takstbransjen har gjennomgått betydelige endringer de siste årene. Etter at den nye avhendingsloven ble innført, melder flere takstingeniører om økte kostnader og skjerpet ansvar. Nye regler ved omsetning av bolig gjør at det er behov for å se på tilpasninger i forsikringspremier/vilkår og generell drift.

Forsikring- og eiendomsbransjen ventet seg også et utdanningskrav for bygningssakkyndige. Kompetansekravet var anbefalt i høringsnotatet til Stortinget og var støttet av relevante aktører. Å sikre riktig kompetanse bidrar til å trygge bolighandel og minske konflikt mellom partene. Likevel bestemte regjeringen seg for å innføre lovendringen uten et utdanningskrav.

Den nylig innførte avhendingsloven har som mål å skape en tryggere bolighandel med færre konflikter. Imidlertid viser foreløpig statistikk fra Söderberg & Partners at endringen ikke har ført til at konfliktnivået har endret seg.

 

Takstingeniør Daniel Bjerk påpeker at det er mer tidkrevende å levere tilstandsrapporter som møter dagens krav.

 

«Et større ansvar hviler på selgersiden og tiden vil vise om tvister etter bolighandel vil minske, slik formålet med den nye avhendingsloven er. Rettspraksis skal settes, noe som vil ta tid og dette er det mange takstingeniører som følger med på. Dette er også noe som forsikringsbransjen ser på når de skal beregne premie for takstingeniørers ansvarsforsikring.»

 

Dagens situasjon gjør at aktører i takstbransjen stiller spørsmål til om lovendringen i stor nok grad vil skape en tryggere bolighandel. Behovet for å dempe konfliktnivået er fortsatt til stede, og manglende kompetansekrav for bygningssakkyndige fortsetter å gi handlingsrom for mindre seriøse aktører. Utdanning og etterutdanning er avgjørende for å tilegne og opprettholde tilstrekkelig kompetanse. Dette mener vi er av samfunnsøkonomisk interesse. NTIF jobber for å få på plass et utdanningskrav for å kunne utøve yrket som takstingeniør.