Bransjeorganisasjonen for takseringsforetakene i Norge

Norges Takstingeniørers Forening (NTIF) er en bransjeorganisasjon for takseringsforetakene i Norge. Takseringsbransjen er i en omskiftelig tid, der kompetanse til både forskriftsmessig tilstandsrapportering, og endringer i forbindelse med energikrav og bærekraft, blir stadig viktigere for hver enkelt takstingeniør.

Dette er vår kompetanse

Medlemsskap

Som medlem i NTIF vil du oppnå sertifisering som takstingeniør. Dette gir et kvalitetsstempel som markedet er opptatt av. Takstingeniør er ingen vernet tittel, men NTIF vil sikre at alle medlemmer innehar de krav som stilles for å yte tjenester som takstingeniør. Vi ønsker å tilby et stort, variert og tverrfaglig fagmiljø som bidrar til kompetanseutvikling for medlemmene, blant annet gjennom etterutdanning og fagnettverk.  

NTIF er en bransjeorganisasjon der taksforetakene er medlemmer. Altså det som heter juridiske personer.  Fysiske personer er vil ikke kunne være selvstendige medlemmer.  

Medlemsbetingelser

Medlemmer må være takstforetak der utøvede takstmenn er utdannet som takstingeniører gjennom utdanningsinstitusjoner som til enhver tid styret godkjenner.

Det er ingen bindingstid for medlemskapet. Dette kan sies opp med 3 måneders skriftlig varsel med virkning fra den første i påfølgende måned. Det er heller ingen begrensninger mot medlemskap i andre bransjeorganisasjoner.

Kompetansekrav

Sertifisering i NTIF krever en samlet og korrekt kombinasjon av faglig bakgrunn og takstutdanning. Det er særlig takstutdanningen gjennom enten Norges takstakademi (NTAK), eller Norges eiendomsakademi (NEAK) som er godkjent av NTIF og som kvalifiserer til sertifisering.

Spørmål om kompetansekrav kan sendes ved å benytte vårt kontaktskjema.

Type
Pris pr. medlem
Etterutdanning
Sum kostnader
Foretak 1-5 personer
8 000
6 000
14 000
Foretak 6-10 personer
7 000
6 000
13 000
Foretak 11-20 personer
6 000
5 000
11 000
Foretak 21-30 personer
5 000
5 000
10 000
Foretak 31-40 personer
4 000
4 000
8 000
Foretak 41-50 personer
3 000
4 000
7 000
Foretak over 50 personer
2 000
4 000
6000

NTIF

Norges Takstingeniørers Forening (NTIF) ble stiftet i august 2023. Foreningen er en bransjeorganisasjon for takseringsforetakene i Norge. Takseringsbransjen er i en omskiftelig tid, der det etableres stadig større foretak og konsolidering av eksisterende mindre selskaper. Nye krav medfører også gjerne en økt grad av spesialisering. Som medlem hos oss vil du oppnå sertifisering som takstingeniør.

Bakgrunn

I en bransje der det ikke stilles kompetansemessige myndighetskrav til utøvelsen av tjenestene, vil NTIF selv stille bransjens strengeste byggetekniske kompetansekrav for medlemskap i foreningen. Dette vil bidra til å sikre at alle tjenester utført av foreningens medlemmer, vil bli utført av kompetent personell med byggeteknisk bakgrunn og med meget god og relevant formal- og realkompetanse. 

Målsetting

Med stadig høyere krav til utdanning og kompetanse knyttet til tjenester som taksering og tilstandsvurderinger, vil et økt behov for konsolidering og spesialisering tydeliggjøres.  For å møte disse endringene ser vi et behov for etablering av en forening som i større grad fokuserer på ivaretakelse av takstforetakenes interesser og behov.

NTIF vil ikke selv bedrive egen takstutdanning, ei heller utvikle programvare i forbindelse med rapportskjematur. Foreningen vil kunne tilby lisenser fra flere relevante tilbydere, både når det gjelder leverandører for utdanning, etterutdanning, kurs og skjematur. NTIF vil derfor være en bransjeorganisasjon uten egne kommersielle interesser.

Uten egne kommersielle interesser eller krav om avkastning til eiere, mener vi også at medlemskostnadene vil kunne reduseres betydelig mot andre organisasjoners medlemskontingenter og kostnader. NTIF vil ha en liten, men faglig kompetent administrasjon som holder medlemskostnadene nede, og suksessivt lavere kostnader jo større takstforetaket er.  NTIF vil i størst mulig grad lytte til våre medlemmer og alt vi gjør er transparent for medlemmene.

Formål

Norges Takstingeniørers Forening er en bransjeorganisasjon for takseringsforetakene i Norge bestående av takstingeniører som har som hovedmål å gi medlemsforetakene høy faglig kompetanse og gode utviklingsmuligheter.

Dette gjøres på følgende måte:
Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter:

Lover, forskrifter og etiske retningslinjer

Aktuelt

Ny dom fra lagmannsretten

mai 16, 2024

En ny dom fra lagmannsretten har nå slått fast at feil i tilstandsrapporter ikke nødvendigvis medfører total ugyldighet. Dommen har

Aktuelt

Kvartalsvekst i boligmarkedet

mai 16, 2024

Boligprisene i Norge har hatt en sterk oppgang, også i april 2024. Dette har ført til at boligprisene så langt

Aktuelt

NS 3940:2023 Areal- og volumberegninger av bygg

mai 16, 2024

Kort oversikt over arealmåling etter standard NS 3940:2023 Areal- og volumberegninger av bygg Begrepene «P-Rom» og «S-Rom» vil ikke lenger

Aktuelt

Takstbransjen i Norge, forventninger og behov de kommende årene

mars 19, 2024

Rammebetingelsene i takstbransjen har gjennomgått betydelige endringer de siste årene. Etter at den nye avhendingsloven ble innført, melder flere takstingeniører

Aktuelt

Kompetansekrav til bransjen

november 13, 2023

Norges Takstingeniørers forening (NTIF) har som strategisk mål å jobbe for å aktualisere, ivareta og fremme takstforertakenes funksjon, i såvel

Aktuelt

Våre partnere